Powstańczy Open City Park BC 27 Grudnia – Pamiętamy!

Edycja 2023


LINK DO ZAPISÓW AKTYWNY JUŻ! ZAPRASZAMY!!


 • Organizatorem zawodów jest Fundacja Taurus, będąca członkiem Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego
 • Fundacja działa na zlecenie osób prywatnych, inicjatorów zawodów, zwanych dalej „Organizatorem” („Organizatorami”), „Radą lub „City Park Bridge Club”.
 • Zawodnicy i osoby przebywające na sali gry wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów szeroko rozumianej promocji brydża i niniejszego cyklu turniejów.
 • Uczestnicy turnieju potwierdzają, że zapoznali się z Informacjami na temat przetwarzania ich danych osobowych.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na wyznaczonych przez Organizatora stołach.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona transmisja internetowa w takich kanałach jak Twitch, czy Youtube.
 • Na stronie cyklu będą publikowane wyniki (link) turnieju.
 • Turniej ma charakter otwarty – obowiązują zapisy na stronie klubu.
 • Turniej nie zalicza się do klasyfikacji cyklu GP CP BC
 • Turniej ma rangę turnieju ogólnopolskiego (OTP*) – link do odpowiedniego regulaminu.
 • Turniej objęty jest Patronatem Prezesa Polskiego Związku Brydża Sportowego Pana Marka Michałowskiego. Patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka, Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, wsparciem Pana Grzegorza Rusieckiego – Posła na Sejm RP obecnej kadencji
 • Celem Organizatora jest:
  • Upamiętnienie rocznicy Powstania Wielkopolskiego i stały udział zawodników brydża sportowego w obchodach rocznicowych
  • Podsumowanie cyklu Grand Prix City Park Bridge Club i zachęcanie zawodników do udziału w cyklu
 • Podczas zawodów mają zastosowanie odpowiednie przepisy gry (PZBS/EBL/WBF). W trakcie trwania zawodów dopuszczone jest stosowanie systemów sztucznych i wysoce sztucznych pod warunkiem posiadania karty konwencyjnej. „Standardowe” szczególne uzgodnienia partnerów, jak na przykład otwarcie 2 trefl na starszych, nie wymagają karty konwencyjnej.
 • O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje:
  • organizator w sprawach niezwiązanych z aplikacją prawa brydżowego,
  • sędzia główny lub sędzia określonego turnieju w sprawach dotyczących regulaminów sportowych i międzynarodowego prawa brydżowego.
 • Organizator wskazuje koordynatora cyklu. Koordynator, lub sędzia zawodów sprecyzuje po rozpoczęciu turnieju wysokość nagród finansowych oraz ilość i podziała nagród specjalnych. Nagrody w turnieju:
  • nagrody specjalne dla par spoza cyklu Grand Prix – dwie najlepsze pary otrzymują vouchery na grę w cyklu Grand Prix City Park BC w jednym wybranym miesiącu (z styczeń, luty, marzec) wartości 200 złotych
  • nagrody pieniężne I, II, III miejsce – nie łączą się z nagrodami specjalnymi
  • rzeczowe nagrody specjalne wartość 500 zł
 • Zawody odbędą się w Restauracji Rycerska (ul. Krańcowa 98), sala konferencyjna w Poznaniu. Organizator dopuszcza inne lokalizacje. Limit par 30 – ograniczenia wielkością sali.
 • Data turnieju i godzina: 27 Grudnia 2023, godzina 17:30
 • Wskazane daty mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn nadzwyczajnych. W takim przypadku daty zastępcze zostaną opublikowane na stronie zawodów.
 • Zawodnicy akceptują też regulamin niniejszego klubu i zasady w nim obowiązujące.
 • Wpisowe do cyklu turniejów wynosi 40 złotych od zawodnika bez abonamentu. Opłata oznacza uczestnictwo w turnieju i akceptację niniejszego regulaminu. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty, mogą wnieść  darowiznę na rzecz klubu w dowolnej formie.  Członkowie klubu z abonamentem – dopłata 20 złotych od zawodnika.
 • Wpisowe można wnieść na konto: 87 2130 0004 2001 0509 4198 0006 Volkswagen Bank, lub gotówką u organizatora przed turniejem.
 • Wartość nagród wynosi minimum 100% wpisowego.
 • Turniej rozgrywany jest na zapis maksymalny.
 • Każdy turniej składa się z 28-30 rozdań.
 • Turniej dzieli się na dwie fazy.
 • Pierwsza faza turnieju rozgrywana jest według rozstawienia losowego i trwa 20-24 rozdania.
 • Druga faza turnieju rozgrywana jest według rozstawienia zgodnego z wynikami. Pierwsza para gra przeciwko drugiej, trzecia przeciwko czwartej itd.
 • Rozdania na turniej są uprzednio powielone, a po rozegraniu turnieju publikowane na stronie Organizatora.
 • Okres reklamacyjny kończy się 20 minut od czasu zakończenia turnieju.
 • W turnieju mogą także być dystrybuowane nagrody rzeczowe oraz vouchery uprawniające do gry w GP CP BC.
 • Turniejom mogą też towarzyszyć akcje promocyjne, reklamowe, samplingi ect.
 • Organizator dopuszcza także możliwość klasyfikacji wspólnej z innym ośrodkami organizującymi turniej w tym dniu w Wielkopolsce.  W takiej sytuacji przewiduje się:
  • Sędzią główmy pozostaje sędzia prowadzący turniej w CP BC, do niego przysługuje odwołanie od decyzji sędziego w innym ośrodku
  • Zbitkę z turnieju sporządza sędzia CP BC po przesłaniu pliku z każdego turnieju, oraz opłat za pkle. Plik turnieju musi zostać przesłany niezwłocznie, czytaj w przeciągu półgodziny od daty zakończenia turnieju. Plik zgody z TC
  • Turniej nie jest prowadzony on-line, niemniej agregacja wyników z ośrodków odbywa się w czasie 24 godzin maksymalnie, a w sytuacji normalnego przebiegi zawodów w przeciągu godziny od ich zakończenia
  • Turniej w innym ośrodku musi nosić tą samą nazwę z dopiskiem ośrodka, a informacje o nim loga i informacje wymagane patronatami
  • Nagrody (poza pklami) w  każdym z ośrodków są indywidualne dla danego ośrodka, nagrody wymienione w niniejszym regulaminie dotyczą turnieju w CP BC
  • Pkle naliczane są tylko w klasyfikacje łącznej dla OTP – zabronione jest podwójne naliczenie pkli (dodatkowo w danym kotle)
  • Organizator w innym ośrodku ponosi koszty sędziego głównego w kwocie 50 zł, płatne na konto CP BC wraz z opłatą za pkle
  • Nie będą akceptowane ośrodka, gdzie występuje sytuacja duża siła gry jednej, dwu par i słaba „sali” i gdzie celem jest osiągnięcie wyniku nie zgodne z zasadami fair play
  • Minimalna ilość par w danym kotle wynosi 8 (osiem)

Dobre praktyki

 • Spalenie rozdania – kara automatyczna maksymalna (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS).
 • Głośne zachowanie przy stole – druga uwaga sędziego kara minimalna , ponowna interwencja sędziego kara maksymalna (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS ).
 • Zawodnik, który otrzyma od partnera nielegalną informację zobowiązany jest zastosować się do normy z  przepisu 16B MPB 2017.. Świadome łamanie wskazanego przepisu stanowi automatyczną podstawę dla organizatora o odsunięcie zawodnika od zawodów.
 • Widoczna,odsłonięta karta obrońcy (przypadkowo albo nie), zgodnie z przepisem 49 MPB 2017, staje się kartą przygwożdżoną (ew. kartą podrzędnie przygwożdżoną). Niedopuszczalne jest zakrywanie wyłożonych kart, a przeciwnikom nie wolno się godzić na ponowne przyłączenie karty do ręki.
 • Omyłkowe wyciągnięcie zapowiedzi z Bidding Boxa stanowi zapowiedź niezamierzoną w świetle przepisu 25A MPB 2017. Tego rodzaju zapowiedzi można poprawić, o ile nie zalicytował partner. Niedopuszczalna jest zmiana zapowiedzi w konsekwencji zmiany swojej decyzji, np. na skutek odmiennej oceny karty.

Organizator dba o uczciwy  przebieg zawodów rozgrywanych w duchu fair play, wymaga od zawodników bazowej znajomości przepisów i sportowej postawy przy stole brydżowym. Link do większości przepisów tutaj. W turnieju zakazana jest gra frywolna, a w szczególności wszelakie hazardowe akcje w parach w sytuacji odległego miejsca w danym turnieju.


 


Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania