Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawodników
Niniejszy dokument wyjaśnia zasady przetwarzania przez Fundację Taurus danych osobowych zawodników rozgrywek organizowanych przez Fundację Taurus, głównie w ramach City Park Bridge Club

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Taurus”, os. Stare Żegrze 143/10, 61-249 Poznań, NIP: 782-245-74-62, REGON: 301009301, KRS 0000317051.
  Kontakt: kontakt@citypark-bridge.pl, zwanej dalej „klubem
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Państwem a klubem. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie
  umowy.
 3. Klub może pozyskiwać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa oraz od Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS), czy Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS).
 4. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imiona, nazwisko, identyfikatory podatkowe, adres, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto klub może przetwarzać następujące dane osobowe,
  jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy: przynależność klubową/związkową, identyfikator w bazie zawodników PZBS, posiadane uprawnienia związane ze sportem (np. sędziowskie,
  szkoleniowe), stan opłacenia składek zawodniczych PZBS.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a. w celu zawarcia i realizacji umowy o udział w rozgrywkach sportowych oraz szkoleniach zawieranej pomiędzy Państwem a klubem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na klubie w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Państwem a klubem co stanowi prawnie uzasadniony interes klubu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Klub może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz klubu usługi prawne, usługi IT, usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem współzawodnictwa
  sportowego i klasyfikacji sportowej i innym podwykonawcom, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 5. Dane osobowe mogą być jednak przechowywane przez klub również do czasu
  przedawnienia ewentualnych roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.
 8. W granicach określonych przez przepisy prawa osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez klub, przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu klubu.
 9. Klub może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych – np. korzystając z usług IT tamtejszych podmiotów, w szczególności firmy
  Google Inc. – na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie
  adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem:
  www.privacyshield.gov.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przez klub, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez
  WZBS danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych